Project Description

Bertil Emrah Oder

Satın almak için tıklayınız.

“Anaya­sa Yar­gı­sın­da Yo­rum Yön­tem­le­ri” baş­lık­lı bu ça­lış­ma, Ana­ya­sa Hu­ku­ku’nda­ki yar­gı­sal ka­rar sü­re­ci­ni ve içe­ri­ği­ni karşılaştırmalı yön­tem­bi­li­me da­ya­na­rak in­ce­le­yen bir araştır­ma­dır. Araştır­ma, fark­lı hu­kuk­sal ba­kış açı­la­rı­nın ka­rar sü­re­ci­ne et­ki­le­ri­ni, so­nuç­la­rını ve sınır­la­rı­nı ele al­mak­ta­dır. Araştır­ma­yı hak­lı kı­lan, iki ol­gu ol­du: Tür­ki­ye’de ana­ya­sa yar­gısın­da yön­te­me ilişkin eği­lim­le­rin ye­te­rin­ce tar­tışıl­ma­ma­sı ve yar­gısal ka­rar­la­ra yö­ne­lik gün­de­lik eleş­ti­ri­ler­de salt si­ya­sal önan­la­yışların, ki­mi za­man “tek doğ­ru­lar”ın ege­men ol­ma­sı. Ça­lışmanın, yön­tem­bi­li­mi önem­se­yen ve araç­sal­laştır­ma­yan yar­gısal tu­tum­lar ile aka­de­mik ba­kış­lar oluş­tur­ma­ya yar­dım­cı ol­ma­sı­nı umu­yo­rum.”(Önsözden)

  • Hukuksal Yorumun Genel Çerçevesi Geleneksel Yorum Yöntemleri: Sözel, Sistematik, Tarihsel ve Teleolojik Yorum
  • Geleneksel Yorum Yöntemleri Dışında Kalan Yorum Yöntemleri
  • Dinamik Yorum ve Hukuk Yaratma
  • Sonuç Gözlemleri

Yılı: 2010
Yayınevi: Beta Yayıncılık
ISBN: 9786053773665
Genişlik: 16
Yükseklik: 23.5
Sayfa Sayısı: 331

*Hukuk Market WEB Sitesi’nden alınmıştır.