Project Description

Banka Hukukunun Esasları

Ünal Tekinalp

Yayınevinden satın almak için tıklayınız.

Ünal Tekinalp in Banka Hukukunun Esasları nın 2. basısı, birinci basıdaki sistemine uygun olarak Türkiye de uygulanan bankacılık hukuku ile genel kabul gören evrensel ve uluslararası kuralların hem kuramsal hem de dogmatik düzen bağlamında kapsamlı bir panoramasını vermektedir. Bu panoramaya giren konuların başlıcaları şöyle sıralanabilir: Banka hukukunun hukuk sistemimiz içindeki yeri, düzenleniş şekli, niteliği, ulusal ve uluslararası kaynakları, ilkçağlardan başlayarak tarihçesi. T.C. Merkez Bankası hukukunun açıklaması. 5411 Sayılı Bankacılık kanununun yorumu bağlamında: Bankanın kuruluşu, faaliyete geçmesi, pay edinilmesi ve devirleri, paysahipliği hakları. Kurumsal yönetim ilkeleri açısından bankanın yönetimi, İç denetim sistemleri, dış ve konsolide, denetimi, finansal tabloları ve kayıt raporlama düzeni. Finansal yapıda bozulma hâlleri, iyileştirici önlemler, önlemlerin etkisiz kalması, borca batıklığın ve banka kaynaklarının dolanlı işlemlerle hakim ortağa aktarılmasının asıl sonuçları. Fona alma. Fondaki bankanın konumu, TMSF tarafından yönetimi. Fon takip hukuku ve Fon alacaklılarının tahsili. Banka sözleşmelerine ilişkin genel ilkeler, banka ile müşteri arasındaki ilişkiler, genel işlem şartları, bankaların davranış kuralları, sır saklama, danışmanlık yükümlülükleri. Tevdi, banka hesabı, nakdî veya gayrinakdî kredi işlemleri. Akreditif, tahsil karşılığı belge, karşılıklı ticaret (svvap, kliring, takas) işlemleri. E-Bankacılık. Karaparanın aklanması. İkinci bası, özgün kurgusunu ve alışılmış hacmini koruyarak; bilimsel örgüsü, etkin görüşler, seçilmiş literatür ve mahkeme kararlan ile güçlendirilmiş ve güncelleştirilmiş bir şekilde yeniden kaleme alınmıştır.

Yılı: 2009
Yayınevi: Vedat Kitapçılık
ISBN: 9786054002115
Genişlik: 16
Yükseklik: 23
Sayfa Sayısı: 713

*Vedat Kitapçılık WEB Sitesi’nden alınmıştır.