Anayasa Yargısında Yorum Yöntemleri

"Anaya­sa Yar­gı­sın­da Yo­rum Yön­tem­le­ri” baş­lık­lı bu ça­lış­ma, Ana­ya­sa Hu­ku­ku’nda­ki yar­gı­sal ka­rar sü­re­ci­ni ve içe­ri­ği­ni karşılaştırmalı yön­tem­bi­li­me da­ya­na­rak in­ce­le­yen bir araştır­ma­dır. Araştır­ma, fark­lı hu­kuk­sal ba­kış açı­la­rı­nın ka­rar sü­re­ci­ne et­ki­le­ri­ni, so­nuç­la­rını ve sınır­la­rı­nı ele al­mak­ta­dır.

Uygulamalı Anayasa Hukuku

Uygulamalı Anayasa Hukuku Bertil Emrah Oder Baskısı tükenmiştir. “Uygulamalı Anayasa Hukuku” başlıklı bu kitap norm ve karar çözümlemelerini, öğretinin görüşlerini, varsayımsal ve güncel örnek olayları içeren bir Anayasa Hukuku ders kitabıdır. Kitap, yöntem ve konu bakımından 2001 yılında yayınladığımız “Aktif Öğrenme İçin Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları” adlı çalışmayı esas almaktadır. Ancak bu kez kapsam ve içerik bakımından daha geniş ve yoğun bir çalışma ortaya konulmaktadır. Kapsam ve içeriğe ilişkin bu değişim, seçilmiş belirli alanlarda aktif öğrenme yöntemine odaklanan pratik çalışma yönteminden farklı bir yaklaşımın sonucudur. Söz konusu yaklaşım, “Anayasa Hukukunun Genel Esasları” ile “Türk Anayasa Hukuku”nun özgül konularının tümünün norm, karar, öğreti ve örnek olayların derlenmesi ile öğretilmesi ve öğrenilmesine dayanmaktadır. Böylece öğretme-öğrenme sürecinin farklı aşamaları olan “tanıtma-tanıma, bilgi verme-bilgi alma, çözümletme-çözümleme ve pekiştirmenin” farklı türdeki metinleri inceleyerek etkin biçimde sağlanması hedeflenmektedir. Elinizdeki kitap, öğretiden alıntılar içermekle birlikte, klasik ders kitabı ya da monografi türünde değildir. Öğrenme sürecinde, Türkiye’de Anayasa Hukuku yazınındaki farklı ders kitapları ve monografilerden yararlanmak kaçınılmazdır. “Uygulamalı Anayasa Hukuku” beş farklı kategorideki materyalin derlenmesi, konu ve anlam bütünlüğüne sahip bir kurgu ile sunulması, varsayımsal olaylarda olguların hukuksal örgü içinde yaratılması ve sorularla desteklenmesini içermektedir. Söz konusu kategoriler, (1) karşılaştırmalı anayasa hukukunu da kapsamak üzere anayasa hukuku normları (“maddi anlamda anayasa”); (2) karşılaştırmalı hukuk ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi içtihadını da kapsamak üzere karar alıntıları; (3) öğretiden alıntılar; (4) basın taramalarına dayalı güncel olaylar ve (5) varsayımsal olaylardır. Yılı: 2011 Yayınevi: Beta Yayınları ISBN: 9786053336907 Genişlik: 18,5 Yükseklik: 23,5 Sayfa Sayısı: 453 *D&R WEB Sitesi'nden alınmıştır.  

Avrupa Birliği Hukuku

Avrupa Birliği Hukuku Ünal Tekinalp, M. Yeşim Atamer, Bertil Emrah Oder Satın almak için tıklayınız. 1999 yılının başından beri birinci basısı tükenmiş bulunan "Avrupa Birliği HukukıTnun ikinci basısında metnin tamamı, Amsterdam Anlaşmasının ATA′nın maddelerinde yaptığı yeni sıralamaya uyarlanmış ve bu anlaşmanın getirdiği değişiklikler bir taraftan toplu olarak verilirken, diğer taraftan da ilgili paragraflara işlenmiştir. Bir çok paragraf yeniden kaleme alınmış, yeni doktrin ve kararlar kitaba yansıtılmış, dizinler gözden geçirilip geliştirilmiştir. Ancak kitabın ilk basısında belirlenen ilkelere bağlı kalınmış, ortaya konulan kişilik aynen muhafaza edilmiş, hacmin genişlememesine de özen gösterilmiştir. Yılı: 2000 Yayınevi: Beta ISBN: 9754865655 Genişlik: 18 Yükseklik: 21 Sayfa Sayısı: 895 *Vedat Kitapçılık WEB Sitesi'nden alınmıştır.