Türkiye’de Kadın Özgürlüğü ve Feminizm (1908-1935)

Prof. Dr. Zafer Toprak, bu kitabında Türkiye’de Kadın Özgürlüğü ve Feminizm’de özgün kaynaklara dayanarak kadının 1908-1935 arasındaki ilk dönem özgürlük mücadelesini ve kazanımlarını anlatırken, “Sonuç” bölümünde de 1965 sonrası ülkede etkinleşen ikinci dalga feminizmi ele alıyor.

Cumhuriyet ve Antropoloji

Cumhuriyet ve Antropoloji Tanzimat sonrası yüz yılı kapsayan bir bilim tarihi. 1930’lu yıllarda gerçekleştirilen bilimsel ve kültürel devrimin geri planında yer alan birikime odaklanıyor. Prof. Dr. Zafer Toprak, Cumhuriyet ve Antropoloji ’de yine çok zengin bir malzeme külliyatına dayanarak, bunalımlı bir evrede doğayla barışık bilimsel kaygıları belgeleriyle dile getiriyor.

Türkiye’de Akademik Tarihçilik

Tarih bilimi 19. yüzyıl itibariyle üniversitelerde bir kürsü olarak yer almaya başlayınca, akademik tarihçilik de gündemde kendine yer buldu. Bu alanın uzmanları ve onların talebeleri yıllar boyunca ortaya oldukça kritik nitelikte sorular attı, çözümler aradı.

Türkiyede Yeni Hayat – İnkılap ve Travma 1908-1928

Cihan Harbi ertesi Cumhuriyet Türkiyesi Batı'ya yönelmiş, "yeni hayat" özlemiyle yaşam tarzında köklü dönüşümlere gitmişti. Reform kaygıları, seküler yaşam özlemi, Osmanlı kültür kodlarının sorgulanışı, nesiller arası uyumsuzluklar yoksul ülkenin insanlarını her geçen gün çözümsüzlüğe yöneltmişti. Türkiye, 1930'lu yıllarda "ideal"lerle donatılmış kendi "yeni insan" ına ulaşıncaya kadar, giriştiği inkılaplarla toplumsal travmayı birlikte yaşayacaktı.

Türkiye’de Popülizm 1908 – 1923

Halkçılık Osmanlı düşün dünyasına II. Meşrutiyet yıllarında girdi. Yusuf Akçura, Ahmed Ağaoğlu gibi Müslüman aydınlar, Rus fikir ortamını Osmanlı topraklarına taşıdılar.

Türkiye’de Milli İktisat

Türkiye’de Milli İktisat Satın almak için tıklayınız. Prof. Zafer Toprak klasikleşmiş çalışması Türkiye’de Millî İktisat’ın 30. yıl özel baskısı Prof. Zafer Toprak klasikleşmiş çalışması Türkiye’de Millî İktisat yayımlanışının 30. yılında gözden geçirilmiş ve genişletilmiş baskısıyla okurlarla buluşuyor. Türkiye tarihinin kırılma noktalarından biri olan II. Meşrutiyet (1908) ekonomik ve toplumsal birçok değişim ve dönüşüme sahne oldu. İttihat ve Terakki yönetimi iktisadi ve toplumsal alanda aktif rol oynadı. Başta özgürlükler ve ekonomik liberalizmi savunan yönetici kadro, Balkan Harbi ve hemen ardından başlayan Cihan Harbi’yle ülkeyi savunma kaygısını öne çıkarıp daha baskıcı, ekonomik açıdan içe kapalı bir siyaset gütmeye başladı. Milli iktisat, hem Müslüman bir orta sınıfın yaratılması, hem de savaş ekonomisi içinde ülkenin iaşe sorununu, para politikasını, sanayileşmesini çözmeye yönelik bir çözüm olarak gündeme geldi. Zafer Toprak, bu kapsamlı çalışmasında dönemin iktisat politikasını, birincil el kaynaklarla ve ayrıntıyla ele alıyor. Osmanlı’nın son döneminde bankacılık, para politikası, millî şirketler, kapitülasyonlar gibi temel konular çerçevesinde dönemin iktisat tarihini inceliyor. Basında çıkan tartışmalarda zamanın ruhunu ortaya koyuyor. Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş baskısıyla Türkiye’de Milli İktisat, Osmanlı tarihiyle ilgilenenler için kapsamlı ve değerli bir referans kitabı. Yayın Yılı: 2012 Yayınevi: Doğan Kitap ISBN: 9786050911886 Genişlik: 14 Yükseklik: 23 Sayfa Sayısı: 800 *Doğan Kitap WEB Sitesi'nden alınmıştır.

İttihat-Terakki ve Cihan Harbi

İttihat-Terakki ve Cihan Harbi Zafer Toprak Yayınevinden satın almak için tıklayınız. 1908 Devrimi’yle iktidara gelen İttihat ve Terakki’nin 10 yıllık iktidarı iki evreden oluşur. 1913’e kadar çoğulcu denilebilecek parlamenter bir dönemde İttihat ve Terakki geri planda kaldı. Kabineleri denetledi; zaman zaman kabineye nazır soktu, beğenmediği kabineyi düşürdü. Sait Paşa’nın istifasından sonra kısa bir süre muhalefette kalan İttihat ve Terakki, Babıâli Baskını’nın ardından fiilen iktidar oldu. Bundan böyle Osmanlı Devleti İttihatçı kadrolardan sorulur oldu. Başlangıçta Maliye Nazırı Cavit Bey’in önderliğinde liberal bir iktisat politikası izleyen İttihat ve Terakki Cihan Harbi’nin zorlu koşullarında devletçiliğe yöneldi. Türkiye’de devletçilik ilk kez İttihat ve Terakki döneminde görüldü. Cihan Harbi yıllarında kapitülasyonları kaldıran İttihat ve Terakki milli bir burjuvazi yaratmak amacıyla İaşe Nazırı Kemal Bey’in önderliğinde çok sayıda milli şirket kurdu. Yerli üretim özendirildi. Osmanlı parasının dış değerini korumak amacıyla kambiyo işlemleri Kambiyo Muamelatı Merkez Komisyonu’na verildi. “Milli İktisadiyat” anlayışı bu dönemde geçerli oldu. Meşrutiyet’i Milli Mücadele noktaladı. Cumhuriyet Türkiye’si İttihat ve Terakki’nin mirasını devraldı. Milli Mücadele kadroları Cihan Harbi’nde bilendi. II. Meşrutiyet yıllarında İttihatçı çevrede gelişen milliyetçilik, halkçılık ve devletçilik Cumhuriyet hükümetlerinin ve Halk Fırkası’nın benimseyeceği temel ilkeleri oluşturdu. Yılı: 2016 Yayınevi: Kaynak Yayınları ISBN: 9786051820378 Genişlik: 14 Yükseklik: 23 Sayfa Sayısı: 560 *Kaynak Yayınları WEB Sitesi'nden alınmıştır.