Soma Faciası Üzerine Kapsamlı Bir Değerlendirme Raporu

Soma Faciası ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme raporu – Prof. Dr. Şebnem Düzgün, ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü.

Düzgün, H.Ş., 2014. “13 Mayıs 2014 Tarihinde Soma Eynez Yeraltı Kömür Ocağında Meydana Gelen Facia ile İlgili Değerlendirmeler”. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Haber Bülteni, Soma Özel Sayısı, 2014/3, Ankara (basımda)

By |16/07/2014|Soma Faciası Üzerine Kapsamlı Bir Değerlendirme Raporu için yorumlar kapalı

Devlet Denetleme Kurulunun Soma Raporu

Raporu okumak için tıklayınız.

Çalışma sonucunda, kazalar ile piyasa yapısı arasında da yakın bir irtibatın olduğu gözlemlenmiştir. Ülkemizdeki maden işletmelerinin büyük çoğunluğunun küçük ve orta ölçekli işletme vasfında ve ekonomik imkânlarının sınırlı olmasından ötürü iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yatırımları yapmalarında ve bu alanı yönetmelerinde önemli sıkıntıları bulunmaktadır.

By |17/05/2014|Devlet Denetleme Kurulunun Soma Raporu için yorumlar kapalı

Soma Eynez Maden Faciası Hızlı Değerlendirme Raporu – TTB

SOMA’DA MADENDE ÖLMEK KADER DEĞİLDİR

Soma’da madenlerin özelleştirilmesi, taşeronlaştırma ve rödövans gibi uygulamaların ve kamusal denetimin yeterince yapılmamasının acı sonuçları, her geçen gün canımızı daha çok yakıyor. Halen Soma’da çalışan nüfusun yaklaşık 15 bini maden işçisidir. Maden çalışanlarının yaklaşık 13.500’ü özel sektörde, 1.500’ü kamu madenlerinde çalışmaktadır ve maden çalışanlarının yaklaşık 12.000’i yeraltı çalışanıdır.

Sadece 2013 yılına baktığımızda bile neredeyse her ay maden işçilerinden kayıp yaşandığını ve de bu ölümlerin tümünün özel sektöre ait madenlerde olduğunu görebiliriz.

18 OCAK 2013- Manisa Soma Cenkyeri Beldesi Eynez bölgesi Soma Kömürleri A.Ş yeraltı linyit ocağında bir ölüm

26 ŞUBAT 2013 – Manisa, Soma Darkale Köyü Uyar Madencilik linyit …

By |15/05/2014|Soma Eynez Maden Faciası Hızlı Değerlendirme Raporu – TTB için yorumlar kapalı

Maden Mühendisleri Odası “Madencilikte Yaşanan İş Kazaları” Raporu

Çalışma yaşamının en önemli konularından olan iş sağlığı ve güvenliğine yönelik olarak, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de gerekli önlemler yeterince alınmamaktadır. Oysa bir ülkenin İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik politikaları o ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmişlik düzeyi ile doğru orantılıdır. Ekonomileri zayıf olan, sosyal devlet kavramının gereklerinin uygulanmadığı ülkelerdeki İş Sağlığı ve Güvenliğinin gelişimi, gelişmiş ülkelere göre daha yavaş gelişme göstermektedir.

Maden Mühendisleri Odası’nın 2010 yılında yayınladığı  “Madencilikte Yaşanan İş Kazaları” Raporu için tıklayınız.

By |15/05/2014|Maden Mühendisleri Odası “Madencilikte Yaşanan İş Kazaları” Raporu için yorumlar kapalı

Bilim Akademisi üyesi Erinç Yeldan’ın İstanbul Sanayi Odası için hazırladığı rapor

Bilim Akademisi üyesi Erinç Yeldan ve Deniz Yıldırım’ın İstanbul Sanayi Odası için hazırladığı “Türkiye’de Devlet, Demokrasi ve Toplumda Vasatlıkla Yüzleşme ve Bundan Çıkış Yolları” başlıklı rapor

Tarihi kökenleri bakımından modernité projesini tamamlayamamış, geç kapitalistleşen ve geleneksel olarak bölgesel gelir dağılımında ikili (dualité) sergileyen bir ekonomik-toplumsal yapıda yaşanan vasatlıklar nasıl aşılabilir? Bu konuda kalkınma iktisadı ve siyaset bilimi yazını bir dizi ipucu sunmaktadır…

Rapora ulaşmak için tıklayınız.

By |12/02/2014|Bilim Akademisi üyesi Erinç Yeldan’ın İstanbul Sanayi Odası için hazırladığı rapor için yorumlar kapalı

Bilim Akademisi üyesi Erinç Yeldan ve çalışma grubunun “Orta Gelir Tuzağı” başlıklı raporu

Bilim Akademisi üyesi Erinç Yeldan’ın da içerisinde yer aldığı çalışma grubu tarafından TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu) için hazırlanan “Orta Gelir Tuzağı’ndan Çıkış: Hangi Türkiye” raporu

Orta gelir tuzağı sorunu sadece bir ülke gelir ortalaması meselesi değil, yüksek-orta gelirli ve düşük-orta gelirli bölgesel eşitsizliklerin ayırdında olunması gereken bir sorun olarak değerlendirilmelidir.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.By |19/11/2013|Bilim Akademisi üyesi Erinç Yeldan ve çalışma grubunun “Orta Gelir Tuzağı” başlıklı raporu için yorumlar kapalı

Siyaset ve Toplum Bilim Perspektifinden Gezi Parkı Olayları – Çalışma Grubu Raporu

Siyaset ve Toplum Bilim Perspektifinden Gezi Parkı Olayları – Çalışma Grubu Raporu – Yeşim Arat, Zeynep Aycan, Ayşe Buğra, Refet Gürkaynak, Ersin Kalaycıoğlu, Çağlar Keyder

28 Mayıs tarihinden itibaren Taksim Gezi Parkı’nda ortaya çıkan olaylar zinciri ve onların Türkiye’nin 79 ilinde doğurmuş olduğu tepkiler birbirine tamamen zıt iki açıklama çabasına yol açtı. Bunlardan birisi bu olayların melun güçler tarafından demokratik oyla seçilen bir hükümeti yasal olmayan yollarla devirmek için düzenlenen belki iç, belki dış mihrakların, belki de ortaklaşa olarak tezgahladıkları bir oyun olduğu. Bir diğer yaklaşım ise bu gelişmeleri üst statü gruplarının gecikmiş demokratikleşmesi ve demokrasi talebi olduğu. Bu iki baskın …

By |01/08/2013|Siyaset ve Toplum Bilim Perspektifinden Gezi Parkı Olayları – Çalışma Grubu Raporu için yorumlar kapalı