Brezilya’da “Recent Developments in Synchrotron Radiation” Yaz Okulu